Activity/Highlight

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม. กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดกิจกรรมการแนะนำจากสภาวิศวกร และขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สำหรับการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรม ชุดอบแห้งข้าวเปลือก และโรงสีข้าวชุมชน ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลอุทัยสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »