Activity/Highlight

นักวิชาการ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ นักวิชาการ มมส.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการแก่กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการ“โรงสีข้าวชุมชนเพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรมข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรอื่นๆ

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบัน House of Hospitality เปิดหลักสูตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญในการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ และเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการ การโรงแรม การประกอบอาหาร

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก : กาฬสินธุ์โมเดล

อ่านต่อ »