Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา(คศน.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา(คศน.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) ใน 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “WE LOVE KSU” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๙ (๔) และ (๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๙ (๕) และ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 7 วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นักศึกษาเชิญตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในโอกาสครบรอบ 7 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่า ม.กาฬสินธุ์ และ HOH International เปิดรับนักศึกษาฝึกงานบนเรือสำราญนานาชาติ เพื่อฝึกงานในฝ่ายบริการโรงแรม

อ่านต่อ »