Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี2567 “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาชนชนจีน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมฟังธรรมเทศนา โครงการปฏิบัติธรรมฟังเทศนาเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”

อ่านต่อ »