Tag: Tag: sdg2

Tag: sdg1

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

Read More »
Tag: sdg1

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมแดนอีสานและฝรั่งเศส จัดนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ผ้าไหมฝั่งเศสและผ้าไหมจากภาคอีสาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของสองดินแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและภาคอีสานของไทย

Read More »
Tag: sdg10

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาชนชนจีน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

Read More »