Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ “ปิ้งปันรัก สืบสานวัฒนธรรม” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา อินทนิล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทัศนคติและการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่”โดยใช้การผสมผสานทางวัฒนธรรมให้เกิดการสืบทอดประเพณีอันงดงาม ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย- การแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านโดยมีวัตถุดิบหลักคือน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ และกุ้งเขื่อนลำปาว- การประกวด Miss LGBTQ+ – รำวงย้อนยุค- การจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาขอขอบคุณ : คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน​🔹นางสาวชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์​🔹อาจารย์พนอจิต นิติสุข คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ​🔹นายธวัชชัย ถิ่นจำลอง เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารขอขอบคุณ : คณะกรรมการตัดสินการประกวด Miss LGBTQ+​🔹ดร.สุชานาถ สิงหาปัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ​🔹นางสาวธิดาวรรณ ยนต์ชัย นักวิชาการศึกษา งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม​🔹นายเกษมศักดิ์ ทองตัน นักวิชาการศึกษาคอมพิวเตอร์ .ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้🔹บริษัทเพชรดำฟู้ดส์ จำกัด🔹บริษัทลดาคอสเมติกส์🔹ห้างทองเยาวราช (นามน).#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin