กรกฎาคม 12, 2023

Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(MOU)ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านต่อ »