Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 และร่วมลงนามความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดงานในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ บูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดนิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงสาธิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม สินค้า OTOP การเสวนา : ความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ และลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ โดยมีภาคีเครือข่ายทางสังคม เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว ร่วมงาน จำนวน 600 คน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin