มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(MOU)ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ นางสาววรรณา อรัญกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น

โดยมีราย กรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษา วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ นวัตกรรมทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ประชุม เสวนา การสัมมนา และการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ กำกับดูแลในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานในระยะเริ่มต้น 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรจากผลลัพก์ของการวิจัย, การร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของ สสว.6 ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, และ การออกแบบกลไกในการแก้ปัญหาคนเร่ร่อน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีรองศาสตราจารย์กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และนางสาวรัชณีนาถ สุภา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติร่วมเป็นพยานพยาน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin