ม.กาฬสินธุ์ จับมือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการการยกระดับหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดา วัตตธรรม รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการแสวงหาความยุติธรรม ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้ารับการฝึกอบรมกว่า 50 คน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน บุคลากรภาครัฐมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เยาวชน บุคลากรภาครัฐมีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีจุดเน้นในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่ออย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างฐานแนวคิดให้สังคมตื่นตัวต่อการทุจริต ให้ความสนใจข่าวสาร ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ เป็นการเสริมสร้างรากฐานความคิดที่มีส่วนร่วมในการเป็น ส่วนหนึ่งหรือบทบาทของเครือข่ายการเฝ้าระวัง เป็นลักษณะการต่อยอด ขยายผล ยกระดับการเรียนรู้ และมีการสื่อสาร เชิงนวัตกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin