นักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลชมเชย เนื่องในงานการแข่งขันทางวิชาการในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕ Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival (BRICC Festival 2022)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตัวแทนนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และรางวัลชมเชย เนื่องในงานการแข่งขันทางวิชาการในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕ Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival (BRICC Festival 2022) ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดขึ้นโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมโดยผศ.วรนุช นิลเขต ทีม ๑ และอ.จำลองลักษณ์ เสียงสนั่น ทีม ๒ซึ่งมีรายชื่อสมาชิกทีมที่ ๑ Good Team นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คือ ๑. นางสาวปริมล โปริสา ๒. นางสาวอลิสา ภาละพล ๓. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ยคำ ๔. นางสาวปณิตตรา สืบสิงค์ ๕. นางสาวอัมรินทร์ สุวรรณมงคล ๖. นางาวณิชกมล แสงราชนิทานเรื่อง หัวผักกาดยักษ์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รับโล่ห์ วุฒิบัตร เงินรางวัล ๓๐๐๐ บาทรายชื่อสมาชิกทีม ๒ คิมิโนโต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คือ ๑. นางสาวสุกาลดา มูลนี ๒. นางสาวสิริญาภรณ์ วรรณบุตร ๓.นางสาวเสาวณีย์ สุขแสนศรี ๔. นายทศพล คณิต ๕.นางสาวขวัญนภา เขียวสด ๖. นางสาวอุไรพร อมรสินนิทานเรื่อง รอหน่อยนะเค้กแสนอร่อยกำลังมา รางวัลชมเชยอันดับ ๑ รับวุฒิบัตรและเงินรางวัล ๑๐๐๐ บาท

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin