ม.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในการประชุมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี นำเสนอภาพรวมการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (KSU Reinventing) รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดี นำเสนอภาพรวมของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัญ พันธ์สมบูรณ์ ประธานหลักสูตร นำเสนอภาพรวมหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ที่ได้รับอนุมัติของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการรับฟังข้อเสนอแนะ การถามตอบ ประเด็นการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้บรรยายสรุปข้อแนะนำในการจัดทำโครงการ การศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) การจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน (Holding Company) และแนวทางการพัฒนากำลังคนทักษะสูง ร่วมกันระหว่าง มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อีกด้วย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin