นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565 งาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565 งาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5” โดยมีนักศึกษาที่ส่งเข้าร่วมประกวดได้แก่ นายจักรินทร์ อิ่มเขจร นายอดิเทพ อุ่นชัย และนายอิทธิพล ชาดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร โดยการนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล เรืองแสน และอาจารย์ภัคคิป ไกรโสดา เป็นอาจาย์ที่ปรึกษา ภายใต้ชื่อทีม กลเกษตรรักษ์ถิ่น ชื่อโครงการจิตอาสาออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และชุมชน เพื่อสร้างศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนและผู้ประกอบการให้มีทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม และการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด นอกจากนั้นยังส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นำความรู้และทักษะไปทำงานร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin