กุมภาพันธ์ 15, 2019

Activity/Highlight

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

อ่านต่อ »