สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ฯ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย รองประธานอนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิต อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ศันสนีย์ สุภาภา อนุกรรมการ
5. นางสาวกนกพร ส่องศรี เลขานุการอนุกรรมการ

[ngg src=”galleries” ids=”35″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin