covid19

Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

อ่านต่อ »