ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานของหน่วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin