องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรทั้ง ๖ คณะ ผนึกกำลังจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรทั้ง ๖ คณะ ผนึกกำลังจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

          วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีการปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในรั้วมหาลัยถือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความผูกพันและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง ให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตน โดยอาศัยการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ ดังนั้น องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรทั้ง ๖ คณะ จึงได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและหวงแหนมหาวิทยาลัยของตนเอง ๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ๓ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและระเบียบ

[ngg src=”galleries” ids=”85″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin