Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม VDO conference ชั้น ๒ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน”การประชุม คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒” โดยมีผู้บริหารสำนักส่งเสริม และบุคลากร สวท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ การประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานและสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป

[ngg src=”galleries” ids=”78″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin