Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จับมือ กรมหม่อนไหม พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมือง
 
          ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ ร่วมกับกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ เฮือนนาดอนออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(พื้นที่นามน) โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างพร้อมเพียง
การลงนามบันทึกความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ของสองหน่วยงานในครั้งนี้มีรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนายวิศิษฐ์ ไฝจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น ผู้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นตัวแทนในการลงนาม โดยความร่วมมือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายมีเจตจำนงร่วมกันที่จะร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานผ้าไหมแพรวา และสิ่งทอพื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดนเด่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน บนการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา การวิจัย การเพิ่มพูนทักษะ โดยการนำภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมไทยมาประยุกต์และพัฒนาต่อยอด ผ่านกระบวนการออกแบบ สร้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากต้นทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเป็นเอกลักษณ์ การบูรณาการการเรียนการสอน ทักษะด้านการออกแบบ รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมหม่อนไหมและสิ่งทอพื้นเมืองให้คงอยู่อย่างยั่งยืน[ngg src=”galleries” ids=”52″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin