Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ได้ประกอบพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ(เลี้ยงลง) ซึ่งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการปกปักรักษาและคุ้มครองให้ชาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป ประเพณีพิธีกรรมเลี้ยงปู่ตา คนอีสานมีความเชื่อเรื่องผีปู่ตามานานแล้วถือว่าเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน ความเชื่อดังกล่าวได้หยั่งลึกลงไปจิตสำนึกของลูกหลานในชุมชน และถือปฏิบัติติดต่ออย่างเคร่งครัดตลอดมา ผีปู่ตาเป็นผู้รักษาหมู่บ้านให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งยังมีการบนหรือขอพรในกรณีต่างๆ ของคนในหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านที่มาบนจะมีตั้งแต่เด็ก นักเรียนจนถึงผู้สูงอายุ ทุกเพศทุกวัย การบนบานจะมีหลายอย่างเช่น การขอพรให้ตนเองประสบความสำเร็จในด้านการเรียน ค้าขาย หรือในการเดินทาง โดยหากสิ่งที่ตนเองบนนั้นประสบความสำเร็จ ก็จะมีการแก้บนตามที่ได้กล่าวไว้ เช่น การบน ด้วยหัวหมู เป็ด ไก่ น้ำแดงหรือเหล้า หากเป็นเรื่องใหญ่ก็อาจจะถึงขึ้นมีการแสดงงมโหรสรรพ เช่น หมอลำ หรือภาพยนตร์ เลยทีเดียว นอกจากนี้ในทุกๆเดือน 6-7 จะมีการทำบุญเลี้ยงผีปู่ตาเป็นประจำทุกปี โดยพิธีกรรมทั้งหมด ตั้งแต่การบนหรือการเซ่นไหว้ต่างๆต้องผ่าน เฒ่าจ้ำหรือกระจ้ำ ซึ่งเป็นผู้ติดต่อทางจิตกับผีปู่ตา ในกรณีที่มีคนในชุมชนทำในสิ่งที่สมควรผีปู่ตาจะแสดงให้เห็นโดยการไปสิง หรือเข้าเฒ่าจ้ำ เฒ่าจ้ำจะมีอาการสั่นแล้วพูดอะไรออกมาชัดเจนว่าใครทำอะไรผิดผีปู่ตา ให้รีบแก้ไขโดยการนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปบอกกล่าวเพื่อขอขมา

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin