Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น ณ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม “ป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ ณ ภูสิงห์” ประจำปี 2567 โดย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลโนนบุรี และวัดพุทธาวาสภูสิงห์ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าตันไม้เปลี่ยนสี-ทำความดีสร้างป่าชุมชนบนภูสิงห์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ และใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งวัดภูสิงห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลให้เจริญงอกงามตามเจตจำนง แต่ปัญหาไฟป่าบนภูสิงห์ เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้ง โดยแนวกันไฟ คือแนวกีดขวางตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหยุดยั้งไฟป่า เป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า การทำแนวกันไฟเป็นการตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ ที่จะคุ้มครอง หรือป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามออกมาจากพื้นที่ที่กำหนดได้ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin