ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการน้ำและคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน” ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.กาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการน้ำและคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน” ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.กาฬสินธุ์ โดยความร่วมมือของ สทนช. และ สวทช. เร่งผลักดันการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน .วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการน้ำและคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน” ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ และภาคประชาชน เข้าร่วมการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรจาก สทนช. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ .ภาพ/ข่าว .. หงษ์ฟ้า คำยศ.#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin