Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพยับหมอก อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราซอิสริยาภรณ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว .รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565และ ประจำปีพุทธศักราช 2566 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายทุกชั้นตรา มายังมหาวิทยาลัย เพื่อจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ โดยมีข้าราชการและข้าราชการบำนาญในสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เข้ารับพระราชททนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1. นายทรงเกียรติ ซาตัน 2. นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ 3. นายวิชยุทธ จันทะรี 4. นายอุดม วงค์สุภา 5. นางประวิชญา ณัฏฐากรกุล 6. นางภัชรินทร์ ซาตัน .ในการนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความชื่นชมกับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนมุ่งมั่นปฏิบัติราชการด้วยดีมาตลอดจนถึงวันนี้ ซึ่งการที่ท่านสามารถรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยมาตลอดระยะที่ผ่านมานั้น ถือเป็นสิ่งแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะความเข็มแข็งและเสียสละที่เปี่ยมด้วยสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ท่านจึงควรภาคภูมิใจที่เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติให้สำเร็จลุล่วง เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายตลอดมา ข้าราชการเป็นบุคคลที่มีเกียรติและมีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาประเทศ ข้าราชการจึงควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ และมีความรู้ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาบ้านเมือง รวมทั้งต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมที่งดงามไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อันเป็นผลดีแก่ราชการ ประชาชน และประเทศชาติสืบไป.ภาพข่าว… ผศ.นุกูล แก่นจันทร์ /วีรพล คำสุวรรณ.#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin