บุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีม่วง และเสื้อสีเหลือง แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้และวางพานพุ่มสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน ว่า พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่มาประชุมกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ล้วนมีจิตโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสนกนิกรชาวไทยตลอดมา เป็นที่ประจักษ์ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แม้จะทรงมีพระชนมายุมากขึ้นและพระพลานามัยไม่แข็งแรงมากนัก ก็ยังทรงทุ่มเทและทรงทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง โดยทรงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ และได้ทรงงานทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนา การศึกษาและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกเพศวัย ทั้งเด็กเล็กเยาวชน คนวัยทำงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกด้าน ทรงพระราชทานความช่วยเหลือการสร้างอาชีพ การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทรงส่งเสริมเรื่องการศึกษาวิจัยให้ประเทศไทยมีโอกาสก้าวทันต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมด้านศาสนา  พระองค์ท่านยังมีพระจริยวัตรอันงดงาม สมเป็นขัตติยนารีแห่งแผ่นดิน ทำให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงสถิตอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยทุกคนตลอดมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin