Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ อาคารฟ้าแดดสงยาง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา อินทนิล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีจีน (เทศกาลตรุษจีน) อาจารย์นิลวรรณ สายสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน กล่าวว่า ตรุษจีนถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันเริ่มต้นของปี และเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ การจัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีจีน (เทศกาลตรุษจีน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีน ให้นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมจีนให้ และให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม และในวันดังกล่าว ยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ระบำจีน การร้องเพลงจีน การจัดซุ้มอาหาร การบรรยายการตัดกระดาษ การประกวดสาวงามตรุษจีน การแข่งคีบมงคล เป็นต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา อินทนิล รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีจีน (เทศกาลตรุษจีน) เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน โครงการดังกล่าวนอกจากจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามการเรียนรู้ที่คาดหวังแล้วนั้น ยังนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่นักศึกษาทั้งในและนอกเอกภาษาจีนได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษา และเข้าใจถึงวัฒนธรรมจีนจากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin