ม.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีการขับเคลื่อนผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบไปด้วย นายฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้ากาฬสินธุ์ นาง​พิไร​รัตน์​ บริหาร​ ประธาน​สภา​อุตสาหกรรม​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ และสมาคมธนาคารไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ หารือประเด็นแนวทางร่วมกันกรณีการขับเคลื่อนผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเพื่อขับเคลื่อน ประสานงาน ให้การดำเนินงานสำเร็จตามภารกิจร่วมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin