Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณาจารย์และบุคลากร โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ทองมวล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากรออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และวิทยากรอบรมออนไซต์ นายจิระ ขนรักสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อการสอนด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงผู้เรียน พร้อมสามารถถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ นำไปแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้สอนท่านอื่นได้จนเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนตามที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนด เพื่อให้เข้ารูปแบบที่ทันสมัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนที่เชื่อมโยงกับอาชีพ (career-based education) มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น และหลักสูตรการเรียนรู้แบบ non-degree รวมถึงการสร้างทักษะชีวิต เพื่อรองรับการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในทุกที่ ทุกเวลา ต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin