Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะครูจากวิทยาลัยครูคังไข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเข้าพบและเยี่ยมชมพื้นที่การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยครูคังไข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผู้แทน อาจารย์สุดจันทอง จันทะวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูคังไข  และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ราชอาณาจักรไทย โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ครั้งนี้ เพื่อร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน เช่น การยกระดับคุณวุฒิของบุคลากร การฝึกอบรม การวิจัย การสร้างศักยภาพของครู-อาจารย์ โดยมีกรอบความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย การยกระดับความรู้และคุณวุฒิ ของบุคลากรของทั้งสองสถาบันผ่านหลักสูตรในระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอก การแลกเปลี่ยนด้านเอกสารงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์และข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการเรียนทางไกล การทำโครงวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและผู้บริหาร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin