มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาฟื้นฟู ทำความสะอาดหนองน้ำสาธารณะ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 บริเวณหนองกุดจานแก้ว บ้านหนองคอนชัย หมู่ 10 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  กำจัดวัชพืช  ตัดหญ้าบริเวณหนองกุดจานแก้วสำหรับ  “หนองกุดจานแก้ว” เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งนำ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ทุกจังหวัด สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ รวมถึงการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin