ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หารือร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ในการเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เดินทางเข้าประชุมหารือ กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหาร ในการประชุมหารือการเข้าร่วมมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับและวัดระดับความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดของมาตรฐานในการรับการจ้างงาน และใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาฝีมือของตนให้สูงขึ้น#ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#KSU#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin