Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 14 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรในวิถีใหม่ Next Norm และเตรียมความพร้อมในการขอรับรองหลักสูตรเพื่อสอดรับกับเกณฑ์ใหม่ของสภาวิศวกร ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร เป็นผู้ให้การอบรมให้ความรู้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพิ่มจำนวนหลักสูตรใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศยุค เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้เข้าศึกษาต่อ และเพิ่มจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin