Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 -15.00 น. ที่ผ่านมา บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง พื้นที่ในเมือง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ชั้น 1 พื้นที่นามน ณ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 1

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin