ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาวิชาการ การวิจัยและการให้บริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ(วัดใต้โพธิ์ค้ำ)โดยรองศาสตราจารย์จีระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาวิชาการการวิจัยและการให้บริการวิชาการโดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือการบริการวิชาการ งานวิจัย ระหว่างเทศบาล และมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้นักวิจัยนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการก งานวิจัยในด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการนำผลงานวิชาการ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย มาพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม แบบมีส่วนร่วม

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin