Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติบัตรระดับดีเลิศ โครงการ CLC จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ในงานเสมาสดุดี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จัดงาน “REO 12 เสมาสดุดี : มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการภาค 12 เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อน การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร ที่ทุ่มเท เสียสละ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงาน และนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด และสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา(CLC) / โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัย / โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนา และโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ รวมทั้ง โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) และการนำหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษา กิจกรรมการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานทางการศึกษา 10 ประเภทรางวัล จำนวน 306 คน การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานจาก 4 โครงการหลัก และนิทรรศการจากสถานศึกษาที่ได้นำหลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน นายสุภชัย ได้กล่าวในตอนหนึ่ง ว่า “ ศธภ.12 ได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นอย่างดี ทั้งด้านการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษามาร่วมออกแบบการดำเนินงานและการร่วมกันขับเคลื่อนงานตามแผนงานของ ศธภ.12 ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เป็นต้น จึงขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงด้วย” ถือได้ว่า มกส.ได้ทำบทบาทของที่พึ่งของสังคมและชุมชนอีกเวทีหนึ่ง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin