ประกาศผลการเลือกตั้ง กรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๙(๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin