เปิดรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร คลิก สมัคร ที่นี่ คลิก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบัน House of Hospitality เปิดหลักสูตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญในการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ และเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการ การโรงแรม การประกอบอาหาร

หลักสูตรแม่บ้านสำหรับการปฏิบัติงานบนเรือสำราญนานาชาติ H […]

มกส. ผ่านการประเมิน ได้รับการ Certify ให้เป็นหน่วยประเมินรับรองสมรรถนะด้านการใช้ Digital มาตรฐานสากล ICDL ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ระดับที่ 1-3

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.นิภา นาสินพร้อม […]

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิก ประกาศรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อ 12(4) และ (5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560 และประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ 12(3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560

ดาวน์โหลดเอกสาร