administrator

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๑๗ (๕) และ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ »
Uncategorized

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำผลงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์ ให้กับชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม ให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อ่านต่อ »