administrator

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ เรื่อง แก้ไขกำหนดการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566

อ่านต่อ »
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566

อ่านต่อ »
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2566 แทนตำแหน่งที่ว่าง

อ่านต่อ »
Uncategorized

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โครงการย่อย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารองค์กร” ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

อ่านต่อ »

รายงานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และพื้นที่นามน

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา

9 ธันวาคม 2565 กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๑๗ (๕) และ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ »