Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการงานวิ่ง Walk Run Fun KSU ชมมอเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณาจารย์ บุคลากร ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้สัมผัสถึงบรรยากาศ และทัศนียภาพของเส้นทางอันสวยงามภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน การใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นเส้นทางเพื่อสุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณาจารย์ บุคลากร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin