ม.กาฬสินธุ์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงาน จัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน กิจกรรมที่ 3 การทบทวนและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Work process) ตามแนวทาง SIPOC Model

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันนี้ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน กิจกรรมที่ 3 การทบทวนและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Work process) ตามแนวทาง SIPOC Model” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกว่า 50 คน

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา โดยได้มีการอบรมและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในทุกๆส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ สำหรับในกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการทบทวนและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Work process) ตามแนวทาง SIPOC Model ซึ่งเป็นภาพรวมของการระบุกระบวนการทำงานที่ทำให้ ผู้ที่ทำงานนั้นเข้าใจวัตถุประสงค์ในการทำงาน และขอบเขตของงานที่รับผิดชอบมากขึ้น โดย SIPOC จะถูกนำมาใช้เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจน และใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในอนาคต เนื่องจากต้องเข้าใจขอบเขตของงานหรือหน้าที่ในความรับผิดชอบ

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้นำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin