คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการยกระดับหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการยกระดับหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แทนอธิการบดีฯให้การต้อนรับ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้เข้าร่วมอบรม นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมาย กฎระเบียบ มาตราการทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจริตและการบอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตของจังหวัดกาฬสินธุ์” สำหรับโครงการยกระดับหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน บุคลากรภาครัฐมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เยาวชน บุคลากรภาครัฐมีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีจุดเน้นในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่ออย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างฐานแนวคิดให้สังคมตื่นตัวต่อการทุจริต ให้ความสนใจข่าวสาร ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ เป็นการเสริมสร้างรากฐานความคิดที่มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งหรือบทบาทของเครือข่ายการเฝ้าระวัง เป็นลักษณะการต่อยอด ขยายผล ยกระดับการเรียนรู้ และมีการสื่อสาร เชิงนวัตกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดยในวันดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้นำชุมชนในอำเภอนามน ประกอบด้วย กำนันและผู้ใหญ่บ้าน กว่า 50 คน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin