ม.กาฬสินธุ์ จับมือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การยกระดับหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) รองศาสตราจารย์จิระพันธุ์ ห้วยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกล่าวว่า โครงการการยกระดับหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต เป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน บุคลากรภาครัฐมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เยาวชน บุคลากรภาครัฐมีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีจุดเน้นในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่ออย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างฐานแนวคิดให้สังคมตื่นตัวต่อการทุจริต ให้ความสนใจข่าวสาร ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ เป็นการเสริมสร้างรากฐานความคิดที่มีส่วนร่วมในการเป็น ส่วนหนึ่งหรือบทบาทของเครือข่ายการเฝ้าระวัง เป็นลักษณะการต่อยอด ขยายผล ยกระดับการเรียนรู้ และมีการสื่อสาร เชิงนวัตกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม สุดท้ายนี้กระผมหวังว่าท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน ให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสของการทำงานต่อไป โครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 ซึ่งในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin