Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน กล่าวรายงานโดย นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วัตถุประสงค์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนผลิตผลงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย บุคลากรเตรียมความพร้อมดำเนินการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin