Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จีระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกาศนียบัตรนักเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2566 อาจารย์ ดร.สรายุทธ ฐิตะภาส คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างนักเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ด้านเครื่องจักรกลเกษตรระบบควบคุมอัตโนมัติและการเลือกใช้พลังงานทดแทนสำหรับงานเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้สนใจในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 40 คน ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ 16 -18 มิถุนายน พ.ศ 2566

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin