พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่าง ม.กาฬสินธุ์ กับ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขังและบุคลากรเจ้าหน้าที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ห้องเรียนพิเศษในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายจิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยกระดับและพัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง ได้รับการศึกษา สามารถนำไปใช้ประกอบสัมมาชีพและพัฒนาตนเองได้ในอนาคต ร่วมกันแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในเรือนจำ อย่างเป็นระบบและ เป็นรูปธรรม ในการคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม ตามนโยบายของรัฐบาล ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติภารกิจด้านการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้เป็นมาตรฐานสากลต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin