Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี ร่วมลงนามกับ ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ รับการสนับสนุนกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 เพื่อดำเนินโครงการยกระดับหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริตตามแผนการดำเนินโครงการต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin