Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคาร 13 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริยา ป้องศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และมีการฝึกปฏิบัติในการทำใบงานต่าง ๆ และการจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเพื่อไปสู่การเข้ารับการประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทาน อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับองค์ความรู้และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อีกทั้งยังได้รู้จักเครือข่ายสมาชิกที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือช่วยเหลือกันได้ต่อไปในอนาคตในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin