ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้าน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดย รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากสำหรับทุกคนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา บุคลากรภายนอกที่มารับบริการด้านการศึกษา และผู้เยี่ยมชมหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ จึงทำให้การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเหล่านี้ ต้องมีระบบสอดคล้องกับ PDPA การปฏิบัติตาม PDPA จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความผิดพลาดน้อยในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้าน PDPA และด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรสากล ICDL Thailand ที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาของท่าน เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรของท่านไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ทีมงาน ICDL Thailand, สถาบัน เอส ไอ เอ็ม (SIM) และผู้เข้าร่วมประชุมอีกหลายหน่วยงาน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin