ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา(คศน.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา(คศน.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin