พฤศจิกายน 26, 2022

Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะศิลปศาสตร์(คศศ.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะศิลปศาสตร์(คศศ.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะบริหารศาสตร์(คบศ.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะบริหารศาสตร์ (คบศ.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา(คศน.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา(คศน.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) ใน 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)

อ่านต่อ »