ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) ใน 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin